Политика за поверителност и защита на личните данни за клиенти на „Тотал Терм“ ООД

I. Въведение

Поверителността и защитата на личните данни са приоритет за нас при предоставянето на стоки и услуги на нашите клиенти. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност”) има за цел да Ви предостави подробна информация относно обработването и защитата на Вашите лични данни, като клиент на „Тотал Терм” ООД („Тотал Терм”, „ние”, „нас”). Политиката за поверителност е изготвена съгласно действащото българско и европейско законодателство и съответните стандарти в областта на защитата на личните данни.

Моля, обърнете внимание, че съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общ регламент относно защитата на данните”), понятието „лични данни” обхваща всяка информация, с която бихме могли, пряко или непряко, да Ви идентифицираме като физическо лице, по-специално чрез идентификатор като име и фамилия, идентификационен номер, електронна поща, телефон и други. „Обработването” на лични данни включва събирането, записването, организирането, съхранението, промяната, изтриването и всяка друга операция или набор от операции, извършвани с  Вашите лични данни.

За целите на настоящата Политика за поверителност и обработването на Вашите лични данни, администраторът на лични данни е „Тотал Терм ООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131175924, със седалище и адрес  на  управление  гр.  София,  п.к. 1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе” № 64, бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 37 и адрес за кореспонденция гр. София, п.к. 1505, кв. Редута, ул. „Атанас Узунов“ № 59.

Като администратор на лични данни ние сме отговорни за обработването на Вашите лични данни във връзка с нашите търговски и счетоводни дейности, както и в случаите, предвидени в закона. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно с оглед на стоките и услугите, които предоставяме на Вас. За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите разпоредби и нашите договорни задължения, Тотал Терм се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията и други. Моля, имайте предвид, че при липса на съответната необходима информация няма да имаме възможност да сключим договор с Вас и да изпълним заявените от Вас поръчки за стоки и/или услуги.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и информацията, предоставена в нея, преди да предоставите своите лични данни по електронен път чрез сайта на Тотал Терм или на хартиен носител. Политиката за поверителност цели да ви запознае с категориите лични данни, които обработваме за Вас, целите и правните основания за обработване, достъпът до Вашите лични данни и сроковете за тяхното съхранение, както и да разясни Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни и редът, по който можете да ги упражните.

II. Какви лични данни обработваме за Вас

 1. Публично достъпни лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас в контекста на предоставянето стоки и услуги от наша страна:

– Информация за лична идентификация (вкл. три имена, ЕГН, номер, място и дата на издаване на лична карта, националност, пол, дата на раждане);

– Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, адрес за доставки, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

– Финансова информация за целите на разплащане и фактуриране (вкл. банкова сметка, номер на кредитна и/или дебитна карта  и други);

– Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице; –

– Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.). С цел осигуряване на качествено изпълнение на услугите и задълженията, произтичащи от клиентски договори, Тотал Терм може да обработва и информация, която е налична в официални публични регистри (напр. Търговски регистър и др.) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законови разпоредби.

2. Информация, генерирана от Тотал Терм за Вас в процеса на предоставяне на стоки и услуги:

– Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

– Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;

– Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

– Информация относно посещения на сайта на Тотал Терм и неговото използването, включително операции и история за използване на сайта;

– Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдебен изпълнител и други държавни органи).

3. Тотал Терм не обработва Специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

4. Тотал Терм не обработва лични данни на физически лица под 16 годишна възраст. Тотал Терм не носи отговорност относно истинността на представените лични данни, доброволно представени чрез сайта на Тотал Терм.

5. Тотал Терм има право да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на Вашата самоличност, в случаите когато упражнявате Вашите права на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост на данните и възражение, както са описани в раздел VI по-долу.

III. Цели и правни основания за обработване на Вашите лични данни

Тотал Терм обработва данните Ви единствено за цели, предвидени в чл. 6, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните:

 1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас. За изпълнението на тази цел се включват следните случаи:

– Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор със Тотал Терм; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор;

– Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на информация, необходима за слкючване на договор и проект на договор; управление на предпродажбени дейности;

– Лични данни, получени от Вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас юридическо лице, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

– Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт; 

– Техническо съдействие за създаване на профил в сайта на  Тотал Терм и възстановяване на забравена парола за достъп до профила, за електронно обслужване на електронни фактури;

– Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

– Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

– Гаранционно и сервизно обслужване;

– Обновяване на предложения към дилъри; поделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

– Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Тотал Терм обработва данните Ви за следните цели:

– Издаване на фактури;  

– За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

– Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите

– Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), Общия регламент относно защитата на данните и др.;

– Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Тотал Терм обработва съответните данни, предоставени с Вашето изрично писмено съгласие за следните цели:

– Получаване на електронни съобщения и съобщения на хартиен носител, с които да Ви информираме за нови продукти и услуги, предоставяни от Тотал Терм;

– Участие и управление на анкети относно удовлетвореността на клиентите от нашите продукти и услуги, игри с подаръци, промоционални кампании.

Даденото съгласие по точка 3 от раздел III може да бъде оттеглено по всяко време от Вас чрез подаване на писмено заявление по електронната поща или на адреса на Тотал Терм, посочени в раздел IX по-долу.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне, както и обработката на лични данни за цели, за които съществува друго законово основание съгласно Общия регламент относно защитата на данните и предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Тотал Терм:

 • – С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Тотал Терм, негови посетители и служители;
 • – Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме на Вас, с цел да отговорим на Вашите очаквания, като представим адекватна реклама и продуктова линия;
 • – Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
 • – Гарантиране качество на обслужване на клиентите.

С оглед на гореспоменатата информация, моля да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Тотал Терм разполага с друго законово основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.

IV. Кой има достъп до Вашите лични данни

С оглед търговската дейност на Тотал Терм и нашето сътрудничество с доверени партньори и доставчици на услуги:

 • – Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
 • – Лица, които по възлагане на Тотал Терм поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване и защита на личните Ви данни;
 • – Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължение, произтичащо от договор с нас или въз основа на законово разпореждане;
 • – Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
 • – Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, и др.;
 • – Финансови и съдебни органи, държавни институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • – Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Тотал Терм и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти.

V. Срокoве за съхранение на личните Ви данни

В зависимост от конкретните цели за обработване на личните Ви данни и приложимите законови разпоредби, данните биват съхранявани за различни периоди от време. Тотал Терм съхранява личните Ви данни за периода необходим или допустим да изпълним нашите договорни и/или правни задължения.

  • – Лични данни, обработвани във връзка със сключването и изпълнението на договор с нас – съхраняваме тези данни за срока на действие на договора и до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните.
  • – Лични данни, обработвани във връзка с нормативно определените задължения за съхраняване на данните:
  • – задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления – 6 месеца;

Моля да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

VI. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

Съгласно действащото законодателство, Вие имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

 • – Право на достъп – Вие имате право да получите информация относно обработването на Вашите лични данни от наша страна, както и достъп до Вашите данни и копие от тях;
 • – Право на коригиране – В случай, че считате обработваните от нас Ваши лични за неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани;
 • – Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни съобразно чл. 17 от Общия регламент относно защитата на данните;
 • – Право на ограничаване на обработването – Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни от наша страна в следните случаите, когато:
  • – оспорвате точността на личните си данни за срок, който ни позволява да проверим точността на личните Ви данни;
  • – обработването е неправомерно, но Вие не желае личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на тяхното използване;
  • – ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • – Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интересите.
 • – Право на възражение – Вие имате право на възражение по всяко време срещу обработване на Вашите лични данни, което се основава на нашите легитимни интереси, както и в случаите, когато Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг;
 • – Право на преносимост на данните – Имате право да изискате от нас да Ви предоставим личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение, както и в случаите, когато обработването на лични данни се извършва по автоматизиран начин. Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо;
 • – Право на оттегляне на съгласие – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни в случаите, когато Вашето съгласие е основанието за обработване на личните Ви данни. Това право не засяга законосъобразността на обработване на лични данни въз основа на Вашето съгласие преди съответното оттегляне на Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните горепосочените права, моля изпратете ни писмено запитване в електронен вариант или на хартиен носител на адреса, посочен в точка IX от настоящата Политика за поверителност. Моля, посочете следната информация във Вашето писмено запитване:

 • – Имена;
 • – Описание на Вашата молба;
 • – Предпочитан начин за комуникация;
 • – Подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция.

Във връзка с приложимото законодателство, в случай че желаете да подадете жалба или сигнал за нарушение, Вие имате право да се обърнете към съответния компетентен надзорен орган. Компетентния надзорен орган за Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Пълна информация относно езиковите изисквания, формата и процедурата за подаване на жалби може да получите на уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6. Информация за контакт с КЗЛД:

Комисия за защита на личните данни

Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Гр. София 1592, България

Тел.: +359 (0) 2 91 53 559

E-mail: kzld@cpdp.bg

URL: www.cpdp.bg

VII. Сигурност и защита на Вашите лични данни

Тотал Терм прилага високи технически и организационни мерки, за да осигури сигурността и неприкосновеността на Вашите лични данни, които защитават Вашите данни от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Достъпът на служители на Тотал Терм до лични данни и разрешението за тяхното обработване е ограничен, в зависимост от задълженията на служителите и целите, за които личните данни се обработват. Също така, сме установили и задължения за поверителност за своите служители. Предприетите мерки подлежат на редовен преглед и постоянно се адаптират към състоянието на техниката. Ако има нарушение на защитата на вашите лични данни, което е вероятно да води до висок риск за вашите права и свободи, Вие и компетентните органи ще бъдете информирани незабавно.

Тотал Терм не носи отговорност за разкриването на информация поради непредвидени грешки при прехвърлянето на данни и/или неразрешен достъп от трети лица (например хакерска атака на имейл профил или телефон, прихващане на факсове и др.).

VIII. Изменения на настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни

С оглед на динамично развиващите се регулаторни механизми и правна рамка в България и Европейския съюз в областта на защитата на лични данни, може да се наложи периодично да изменяме и допълваме настоящата Политика за поверителност.

Насърчаваме Ви да се запознаете с най-актуалната версия на Политиката за поверителност, достъпна на  нашия сайт уебсайт. При промяна в настоящата Политика за поверителност, ще ви информираме непосредствено чрез съобщение на нашия сайт.

IX. Как да се свържете с нас

При възникнали въпроси относно обработването на Вашите лични данни във връзка с настоящата Политика за поверителност или желаете да упражните правата си, упоменати в раздел VI., можете да се свържете с нас на: 

„Тотал Терм” ООД,

Адрес: гр. София, п.к. 1505, кв. Редута, ул. „Атанас Узунов“ № 59

Мобилен тел.: +359 88 7777 506;

E-mail: sales@totaltherm.com;  sales2@totaltherm.com  

URL: www.totaltherm.com